SLTK’s Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Saltsjöbadens Lawntennisklubb, Box 50, 133 21 Saltsjöbaden, Org.nummer: 814000-5441 (nedan kallad SLTK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SLTKs verksamhet.

SLTK har som ändamål att bedriva och främja tennisverksamheten i Saltsjöbaden samt att verka för tennisspelets utveckling.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SLTK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

SLTK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

SLTK behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun

SLTK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i SLTK
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i SLTKs träningsverksamhet
 • Deltagande i SLTKs tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Fakturering, betalning och bokföring
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av SLTK
 • Tävlingar och cuper arrangerade av SLTK
 • Kontakt med medlem
 • Mail med erbjudanden från SLTK:s samarbetspartners
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

SLTK samarbetar med leverantörer och samarbetspartners för bedrivande av verksamheten. Vi kan komma att behöva dela med oss av dina uppgifter till sådana leverantörer och samarbetspartners som behöver behandla personuppgifter för SLTK:s räkning, t ex för medlemssystem och bokningssystem. Vi är då fortsatt ansvariga för behandlingen av dina uppgifter och nämnda leverantörer och samarbetspartners får då endast använda uppgifterna för de ändamål som vi anger.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om SLTK vid något enstaka tillfälle måste överföra dina personuppgifter till tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

SLTK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom SLTKs verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i SLTK Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i SLTKs träningsverksamhet Avtal
Deltagande i SLTKs tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Fakturering, betalning och bokföring Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av SLTK Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Tävlingar och cuper arrangerade av SLTK Avtal
Kontakt med SLTK Intresseavvägning
Mail med erbjudanden från SLTK:s samarbetspartners Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SLTK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i SLTK har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SLTKs behandling av dina personuppgifter. SLTK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SLTK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ut ett registerutdrag genom att kontakta SLTK, sportkontoret(at)sltk.se.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta SLTK för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SLTKs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om SLTKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du SLTK.