Kapitalinsats

Som de allra flesta tennisklubbar har även SLTK tagit upp ränte- och amorteringsfria lån från sina medlemmar för att finansiera större investeringar.

Föreningens stadgar har en bestämmelse (§ 26) som lyder: ”För rätt till tennisspel på attraktiva tider i den av föreningen ägda tennishallen måste medlem ha erlagt en kapitalinsats, om inte annat beslutas av styrelsen.”

Genom åren har denna kapitalinsats i form av ett ränte- och amorteringsfritt medlemslån varierat i storlek men sedan ett tiotal år har den ordinarie föreningsstämman fastställt kapitalinsatsen till 3 500 kr.

Under senare år har dessvärre en eftersläpning skett ifråga om att infordra kapitalinsats från medlemmarna och det har delvis hängt samman med en osäkerhet hos den sittande styrelsen om vilken form av seniorspel som ska omfattas av skyldighet att erlägga kapitalinsats, d.v.s. om kapitalinsats bara ska erläggas av de medlemmar som har egen kontraktstid eller även av de som deltar i en trivselgrupp eller i divisionsspel eller strötidsspelar.

Styrelsen har efter noggrant övervägande kommit fram till att den enda vettiga ordningen är att kapitalinsats fortsättningsvis ska erläggas av alla seniormedlemmar som fyllt 27 år och som inte tidigare erlagt någon kapitalinsats eftersom det är näst intill omöjligt att hålla ordning på kapitalinsatserna om medlemmar som kanske tillfälligt upphör med visst schemalagt spel kan begära tillbaka sin kapitalinsats.

Det här innebär att klubben nu riktar sig till ett antal medlemmar som spelar på våra banor och som inte har erlagt någon kapitalinsats med en uppmaning att erlägga kapitalinsats enligt föreningens stadgar och styrelsens beslut.

Styrelsen kommer att gå vidare i den här saken och justera tidigare gjorda kapitalinsatser så att alla medlemmar fortsättningsvis kommer att ligga på samma nivå, 3 500 kr.

Vi kommer således inom kort att skicka en faktura på 3 500 kr som avser nämnda medlemslån.