Stadgar

STADGAR
för den ideella föreningen
SALTSJÖBADENS LAWNTENNISKLUBB
bildad den 9 augusti 1926
Dessa stadgar har fastställts vid årsmötet den 26-03-2024 och ersätter tidigare stadgar fastställda den 13 mars 2000

Allmänna bestämmelser

1. Ändamål
Saltsjöbadens Lawntennisklubb har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé́, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med inriktning på̊ att ge medlemmarna tillfälle att spela tennis samt på̊ att bidra till gott kamratskap och god idrottsanda. Föreningen ska vara en trygg, inkluderande och utvecklande idrottsmiljö för alla.

2. Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3. Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Tennisförbundet och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen tillhör också Stockholms Tennisförbund. På begäran av något av dessa förbund är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar
till förfogande.

4. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

5. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

6. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår

Föreningens medlemmar

7. Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlem kan på förslag av styrelsen och efter beslut av årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen eller i övrigt skada föreningen eller dess medlemmar. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande har att iakttaga vid överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

8. Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen efter styrelsebeslut avförs från medlemsförteckningen.

9. Uteslutning, avstängning och varning
Medlem som har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppträtt uppenbart olämpligt eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan efter beslut av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen, stängas av eller varnas.

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom en viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta vid överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen expedieras till den berörde.

10. Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem:

 • har rätt att delta i föreningens tennisverksamhet och sammankomster samt
 • få information om föreningens angelägenheter.
 • Ska följa föreningens och de i punkt 3 nämnda organisationernas stadgar,bestämmelser och beslut som styrelsen på begäran tillhandahåller samt
 • betala av årsmötet beslutade avgifter.11. Deltagande i tävlingar
  Medlem får delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen, om inte annat sägs. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall Svenska Tennisförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet beslutat om en annan
  ordning.Årsmöte12. Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna eller anslås i tennishallen samt elektroniskt på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning av föreningen eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna förslag från medlemmar eller föreningsorgan med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

13. Förslag att behandlas av årsmöte
Medlem, styrelse eller annat föreningsorgan får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag av större ekonomisk eller principiell betydelse skall vara skriftligen utformade samt vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag.

14. Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt vid årsmöte
Medlem som har betalat sina medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt vid årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte.

15. Beslutsmässighet
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid årsmötet.

16. Beslut och omröstning
Beslut vid årsmöte fattas med bifallsrop, handuppräckning eller genom sluten omröstning om medlem så begär. Val avgörs genom att den eller de väljs som erhåller flest röster. Såsom beslut i övriga frågor gäller den mening som erhållit mer än
hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, övriga frågor genom mötesordförandens utslagsröst. Beslut skall bekräftas med klubbslag.

Bestämmelser om beslut vid stadgeändring och upplösning av föreningen finns under punkterna 27 och 28.

17. Valbarhet
Valbar till styrelse, valberedning och som revisor är röstberättigad medlem, dock inte anställd inom föreningen.

18. Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justeraårsmötesprotokollet
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret(b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och redovisningsrapport) för detsenaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senasteräkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för tiden till nästa årsmöte
 10. Fastställande av medlemsavgift och kapitalinsats för det nya verksamhetsåret
 11. Eventuella förslag till årsmötet
 12. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av
  1. ordförande i föreningen för en tid av två år
  2. övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år, med undantagför dem vars mandattid inte utgått
  3. suppleanter för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val fårstyrelsens ledamöter inte delta.
  5. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses tillsammankallande.
  6. ombud till möten i Stockholms Tennisförbund och andra organisationervid vilka föreningen har rätt att vara representerad.
 14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk eller principiell betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Extra årsmöte

19. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att inom 14 dagar kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär. Sådan begäran skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte skall hållas inom två månader från det begäran
erhållits.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna eller anslås i anslutning till tennishall/utebanor samt elektroniskt på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Om rösträtt, beslut och omröstning vid extra årsmöte gäller vad som sagts i

punkterna 14-16.

Valberedning

20. Sammansättning, åligganden
En valberedning med två ledamöter, varav en skall vara sammankallande, väljs vid årsmöte. Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Valberedningens förslag skall
vara tillgängligt för medlemmarna på sätt som anges i punkt 12.

Revisorer

21. Revision
Två revisorer jämte två suppleanter väljs vid årsmöte. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmöte. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmöte.

Styrelsen

22. Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och högst åtta ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person att närvara vid sammanträde med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt.

23. Styrelsens åligganden
När årsmöte eller extra årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för föreningens, Riksidrottsförbundets och Svenska Tennisförbundets stadgar – ansvara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att upprätta instruktioner (befattningsbeskrivningar) för såväl valda som anställda befattningshavare samt att tillse att dessa
följs.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

24. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet övriga ordinarie ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter kallats och minst halva antalet ledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall på begäran antecknas i protokollet.

Ordföranden får besluta att ärende av brådskande natur skall i stället för vid styrelsesammanträde avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll därvid inte upprättas skall beslut i ärendet protokollföras vid närmast följande sammanträde.

25. Delegering av beslutsrätt
Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté, annat organ, enskild medlem eller anställd.

Kommittéer

26. Bildande och nedläggning av kommitté
Beslut om kommitté fattas av föreningens styrelse som också utfärdar skriftlig instruktion med fastställda mål och arbetsplan för kommittéerna. Kommittéernas verksamhet skall redovisas kortfattat i föreningens årliga verksamhetsberättelse.

Särskild spelrätt

27. Kapitalinsatser
För rätt till tennisspel på attraktiva tider i den av föreningen ägda tennishallen måste medlem ha erlagt en kapitalinsats, om inte annat beslutas av styrelsen.

Stadgeändring och upplösning av föreningen

28. Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen. För stadgeändring krävs beslut av årsmöte, som biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

29. Ändring av ändamål samt upplösning av föreningen
Beslut om ändring av föreningens ändamål (§1) och/eller upplösning av föreningen kräver
Beslut som fattas vid två på varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum och som biträdes av minst 3/4 av vid mötena närvarande röstberättigade medlemmar. Minst ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.

Medlem har vid upplösning av föreningen endast rätt till den egna kapitalinsatsen (nominellt belopp). I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar i övrigt skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, om årsmötet inte beslutar annat.

Beslutet om föreningens upplösning skall med bestyrkta avskrifter av styrelse- och årsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultatrapporter genom mötesordförandens försorg omedelbart tillställas Svenska
Tennisförbundet.