Villkor medlemsskap

Villkor för medlemskap Saltsjöbadens Lawntennisklubb (SLTK)

Medlem är skyldigt att erlägga en årlig medlemsavgift. För närvarande uppgår medlemsavgiften till 600 kr för senior och 350 kr för junior och faktureras årligen.

För att upptas som medlem i SLTK måste alla sökande som fyllt 27 år erlägga en icke återbetalningsbar kapitalinsats om 3 500 kr. Denna insats betalas endast en gång vid inträde i klubben.

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) vars syfte är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. SLTK:s verksamhet administreras och bedrivs bland annat genom ett register över medlemmarnas namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-post och i förekommande fall föreningsfunktioner. Vissa av dessa uppgifter (såsom exempelvis namn, bild och e-post) kan vid behov komma att publiceras helt eller delvis på föreningens hemsida, i mail till medlemmarna och/eller skickas till externa idrottsorganisationer inom ramen för SLTK:s verksamhet. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom ramen för SLTK:s ändamål som idrottsföreningen och annan stadgeenlig motionsverksamhet. Genom ansökan om medlemskap i SLKT godkänner sökanden att SLTK behandlar vederbörandes, eller annan person för vilken sökanden är vårdnadshavare, personuppgifter enligt ovan.

Begäran om utträde som medlem i SLTK ska skickas till SLTK:s Sportkontor. Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Ytterligare villkor för föreningens medlemmar finns i SLTK:s stadgar (LÄNK).