Utbyggnad av tennishallen

Som du kanske känner till har SLTK det senaste decenniet försökt få till stånd en utbyggnad av tennishallen. Nacka kommun har nu äntligen påbörjat detaljplanearbetet för att möjliggöra projektet…

Det finns såklart många frågor kvar att lösa, men vi har goda förhoppningar om att förverkliga en utbyggnad med två nya tennisbanor, två padelbanor, restaurang/café, reception och shop. 

Styrelsen vill med denna enkät (se nedan) förvissa sig om att en övervägande majoritet av SLTK:s medlemmar är positiva till en utbyggnad. Om enkäten visar att så är fallet kommer vi inom kort att genomföra ett extra årsmöte för att fatta ett formellt beslut om ett mandat till styrelsen (kallelsen skickas ut i början av nästa vecka och det extra årsmötet hålls den 23 september kl 19.00 i tennishallen). 

Eftersom det varit osäkert om vi kan genomföra utbyggnaden har styrelsen av kostnadsskäl inte beställt några detaljerade ritningar eller inhämtat offerter från entreprenörer. Baserat på andra liknande projekt bedömer vi att kostnaden kommer att uppgå till mellan 30-40 mkr. En del av kostnaden avser flytt av fotbollsplanen och anläggande av en ny aktivitetsyta i närområdet. SLTK:s åtagande i förhållande till Nacka kommun i denna del uppgår till högst 2,5 miljoner kr. Dessvärre är detta en förutsättning för utbyggnaden.

SLTK:s ekonomi är välskött och styrelsen utreder hur finansiering kan ske på bästa sätt. De flesta seniora medlemmar har lämnat ett medlemslån om 3 500 kr till SLTK som utgör en skuld på SLTK:s balansräkning. Möjligheten till finansiering skulle underlättas något om medlemslånen omvandlas till eget kapital. Det innebär i så fall att alla medlemmar efterskänker sina fordringar på SLTK. Styrelsen vill därför undersöka om det finns någon vilja hos medlemmarna att genom efterskänkning av lånen bidra till klubbens ekonomi och därmed utbyggnaden. Om så är fallet kommer även denna fråga att läggas fram på det extra årsmötet. Styrelsens uppfattning är att det måste finns en övervägande majoritet även för ett sådant beslut.